Fluchtbericht über Josef und Ida Grubner

Metadaten

zoom_in
2

Transkription

  1. Deutsch
  2. Tschechisch

insert_drive_file
Text von Seite1

Ich vermelde, dass am 8. August 1938 die Eheleute Josef und Ida Grubner auf illegalem Weg die Staatsgrenzen der ČSR überschritten haben und seit dieser Zeit im Hotel von Vincencie Urbanová in Kanitz Nr. 63, Kr. Brünn wohnen.

Die Eheleute Josef und Ida Grubner gaben nach ihrer Ankunft in der ČSR das Folgende an:

Die Eheleute Grubner waren Besitzer einer Fabrik zur Herstellung von Papierumschlägen und Tüten in Wien IX, Wasagasse Nr. 7. Nach reichsdeutschem Gesetz, das festlegt, dass Juden in Deutschland keinerlei Besitz haben dürfen, waren die Eheleute Grubner gezwungen ihre Fabrik an Gustav Sellner zu verkaufen. Der Kaufpreis der Fabrik wurde auf 43.000 Rm festgelegt. Die Eheleute Grubner erhielten jedoch keinerlei Geld und der neue Besitzer wurde gezwungen den Kaufpreis bei den dortigen Behörden abzugeben.

In der Fabrik waren 20 Personen angestellt.

Da den Eheleuten Grubner, weil sie Juden sind, verschiedentliches Unrecht angetan wurde, entschlossen sie sich am 8. August 1938 Wien zu verlassen und in die ČSR abzureisen, ausgestattet mit ordnungsgemäßen Reisepässen. In den Pässen hatten sie nicht nur die Bestätigung von deutschen Behörden, dass es ihnen erlaubt ist, auszuwandern, sondern auch die Erlaubnis des tschechoslowakischen Konsulats für die Reise in die ČSR.

Am 8. August 1938 nach 7 Uhr verließen sie Wien mit dem Zug und fuhren zur tschechoslowakischen Grenze. Bei der Ankunft in der deutschen Grenzstadt Laa wurden sie von deutschen Grenzorganen kontrolliert, wobei ihnen ihre Pässe abgenommen wurden. Nach der Abnahme der Reisepässe teilte ihnen einer der Grenzorgane mit, auf welchem Weg sie in die ČSR gelangen würden, ging mit ihnen ein Stück des Weges und wies ihnen die Richtung.

insert_drive_file
Text von Seite2

Die Eheleute begaben sich in die ihnen beschiedene Richtung, überquerten über eine Brücke den Fluß, Dyje/Thaya 1Note 1 : unlesbar, wahrscheinlich: "Thaya" überschritten die tschechoslowakische Grenze, ohne von tschechoslowakischen Grenzorganen kontrolliert zu werden.

Nach der Übertretung der Grenzen der ČSR begaben sie sich zu Fuß nach Pohrlitz, Bez. Nikolsburg, von wo sie mit einem Personenwagen nach Kanitz fuhren.

Kanitz haben sie als vorübergehenden Wohnort gewählt, weil die Frau hier geboren ist.

Die Eheleute Grubner erklärten, dass sie sich hier nur solange wie notwendig aufhalten und dass sie nach Palästina abreisen werden, sobald sie die Erlaubnis erhalten.

Der Sohn der Eheleute Grubner Theodor Grubner ist in Paris Vizepräsident der Behörde für die Unterbringung von Juden in Palästina.

Die Eheleute Grubner haben 4.000 Kronen bei sich, außerdem haben sie laut ihrer Erklärung auch eine Geldsumme in der Schweiz, wo in Zürich ihre Tochter 2Note 2 : unlesbar, wahrscheinlich: "Tochter" Trude Rothová wohnt, das heißt für die Zeit ihres Aufenthalts in der ČSR werden sie niemandem zur Last fallen.

Der Bruder von Ida Grubnerová Samuel Friedländer ist tschechoslowakischer Staatsbürger, Privatangestellter i. R. und wohnt in Leskau Bez. Brünn. Der Neffe der Eheleute Grubner Schmitt ist Professor am deutschen Gymnasium in Brünn.

Josef Grubner wurde am 11. 10. 1875 in Chrzanów in Polen geb., heimatber. in Wien, Deutschland, Sohn von Abrahám und Malka geb. Katz.

Ida Grubnerová geb. Friedländer wurde am 10. 1. 1880 in Kanitz, Bez. Brünn geb., in Wien Deutschland heimatber. und zuletzt lebten sie in Wien II, Lichtenauergasse Nr. 4.

Kommandant der Station in Urlaubsvertretung

[Unterschrift unleserlich]

insert_drive_file
Text von Seite1

Oznamuji, že dne 8. srpna 1938 překročili illegální cestou hranice ČSR manželé Josef a Ida Grubneroví a bydlí od oné doby v hotelu Vincencie Urbanové v Dol. Kounicích čís. 63, okr. Brno.

Manželé Josef a Ida Grubnerovi udali o svém příchodu do ČSR toto:

Manželé Grubnerovi byli majiteli továrny na výrobu papírových obálek a sáčků ve Vídni IX, Wasagasse čís. 7. Podle říšskoněmeckého zákona, který stanoví, že židi v Německu nesmějí míti žádného majetku, byli manželé Grubnerovi nuceni svůj podnik prodati Gustavu Sellnerovi. Kupní cena podniku byla určena na 43.000 Rm. Manželé Grubneroví však žádné peníze neobdrželi a nový majitel byl nucen kupní cenu složiti u tamních úřadů.

V podniku bylo zaměstnáno 20 osob.

Ježto byla manželům Grubnerovým proto, že jsou Židé, činěna různá příkoří, rozhodli se dne 8. srpna 1938 opustiti Vídeň a odcestovati do ČSR, jsouce opatřeni řádnými cestovními pasy. V pasech neměli pouze potvrzení od německých úřadů, že je jím dovoleno vystěhovati se a povolení od čs. konsulátu k cestě do ČSR.

Dne 8. srpna 1938 po 7 hod. odejeli vlakem z Vídně k čs. hranicím. Při příjezdu do pohraničního německého města Lavy, byli konrolování německými pohraničními orgány, při čemž jím byly odebrány jejích cestovní pasy. Po odebrání cestovních pasů, sdělil jím jeden z pohraničních orgánů, kudy se dostanou do ČSR, šel s ními kus cesty a ukázal jím směr.

insert_drive_file
Text von Seite2

Manželé odebrali se určeným jím směrem, přešli po mostku řeku 1Note 1 : nečitelný, pravděpodobně Dyje/Thaya, překročili čs. hranice, naiž by byli kontrolování čs. pohraničními orgány.

Po překročení hranic ČSR odebrali se pěšky do Pohořelic, odkudž odejeli osobním autem do Dol. Kounic.

Dol. Kounice si zvolili za dočasný pobyt proto, ježto manželka zde narozena.

Manželé Grubneroví prohlásili, že se zde zdrží jen po dobu nezbytně nutnou a jakmile obdrží povolení, odcestují do Palestiny.

Syn manželů Grubnerových Theodor Grubner v Paříži je vicepresidentem úřadu pro umisťování židů v Palestýně.

Manželé Grubneroví mají u sebe 4.000 Kč, mimo to dle jejích prohlášení mají také nějaké peníze ve Švýcarsku, kde v Curychu bydlí jejích 2Note 2 : nečitelný, pravděpodobně dcera Trude Rothová, takže po dobu pobytu v ČSR nebudou nikomu na obtíž.

Bratr Idy Grubnerové Samuel Friedländer je čs. státním občanem, je soukromým úředníkem v. v. 3Note 3 : ve výslužbě a bydlí v Lískovci okr. Brno. Synovec manželů Grubnerových Schmitt je profesorem německého gymnasia v Brně.

Josef Grubner je 11. 10. 1875 v Chrzanowě v Polsku nar., přísl. do Vídně, Německo, syn Abraháma a Malky roz. Katz.

Ida Grubnerová roz. Friedländer je 10. 1. 1880 v Dol. Kounicích, okr. Brno, nar., do Vídně Německo přísl. a posledně bydleli ve Vídni II, Lichtenauergasse čís. 4.

Velitel stanice na dovolené

4Note 4 : podpis nečitelný

Quellenverweise

  • Updated 2 months ago
The Czech lands (Bohemia, Moravia and Czech Silesia) were part of the Habsburg monarchy until the First World War, and of the Czechoslovak Republic between 1918 and 1938. Following the Munich Agreement in September 1938, the territories along the German and Austrian frontier were annexed by Germany (and a small part of Silesia by Poland). Most of these areas were reorganized as the Reichsgau Sudetenland, while areas in the West and South were attached to neighboring German Gaue. After these terr...

Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě

  • State District Archive of Brno-country in Rajhrad
  • Czechia
  • Klášter 81
  • Rajhrad
  • Updated 5 years ago