Vertrauliches Rundschreiben der Landesbehörde in Brünn über die Verhinderung der Einwanderung österreichischer Flüchtlinge

Metadaten

Transkription

  1. Deutsch
  2. Tschechisch

Betreff: Reichsdeutsche Emigranten - Juden, Verhinderung des Zuzuges in die ČSR.

[...]

An alle Herren Kreishauptmänner, Herrn Bürgermeister der Stadt Olmütz und den Herren Vorstehern der staatlichen Polizeibehörden und Exposituren.

Fortwährend werden Nachrichten ermittelt, dass trotz der erwirkten Beschränkung beständig Emigranten aus dem ehem. Österreich, vor allem Emigranten jüdischer Herkunft, in die ČSR vordringen.

Deshalb sind unauffällige Kontrollen an Orten durchzuführen, die Emigranten dieser Art notorisch ansteuern und Personen zu ermitteln, die unter Umgehung der erwirkten Beschränkungen hierher gelangt sind.

Gegen Personen, die mit dem Grenzübertritt die entsprechenden Vorschriften verletzen, ist strafrechtlich vorzugehen und gleichzeitig zu ermitteln, auf welche Weise sie in die ČSR gelangt sind.

Wurden sie, wie es nicht selten geschieht, von reichsdeutschen Organen an der Staatsgrenze abgeschoben und auf illegalem Weg in die ČSR geschickt, ist ein Protokoll mit ihnen anzufertigen und dieses in vier Ausfertigungen hier vorzulegen.

Bei dieser Gelegenheit wird erneut betont, dass die Grenzbehörden die notwendigen Maßnahmen für das Ziel ergreifen sollten, jeden Versuch des illegalen Übertritts der Staatsgrenzen aus dem Gebiet des ehem. Österreich in die ČSR bereits an der Staatsgrenze mit der Rückführung des lästigen Ausländers zu verhindern.

Předmět: Říšskoněmečtí emigranti - židé, zabránění přílivu do ČSR.

[...]

Všem pánům okresním hejtmanům, panu starostovi města Olomouce a pánům přednostům státních policejních úřadů i expositur.

Stále se zjišťují zprávy, že přes učiněná omezení pronikají trvale do ČSR. emigranti býv. Rakouska, zejména emigranti židovského původu.

Buďtež proto prováděny nenápadné prohlídky v místech, kam emigranti tohoto druhu notoricky směřují a zjišťovány osoby, které se sem dostaly obejitím učiněných omezení.

Proti osobám, porušivším při překročení hranic příslušné předpisy budiž zakročeno trestně a zároveň zjištěno, jakým způsobem se dostaly do ČSR.

Byly-li, jak se to nezřídka stává, odstrčeny říšskoněmeckými orgány na státní hranice a illegální cestou poslány do ČSR., budiž s nimi o této skutečnosti sepsán protokol a tento sem předložen ve čtyřech vyhotoveních.

Při této příležitosti se znovu zdůrazňuje, aby pohraniční úřady učinily potřebná opatření k tomu cíli, aby každému pokusu o illegální překročení státní hranice z území býv. Rakouska do ČSR. bylo zabráněno již na státní hranici vrácením nepohodlného cizince.

Quellenverweise

  • Updated 1 year ago
The Czech lands (Bohemia, Moravia and Czech Silesia) were part of the Habsburg monarchy until the First World War, and of the Czechoslovak Republic between 1918 and 1938. Following the Munich Agreement in September 1938, the territories along the German and Austrian frontier were annexed by Germany (and a small part of Silesia by Poland). Most of these areas were reorganized as the Reichsgau Sudetenland, while areas in the West and South were attached to neighboring German Gaue. After these terr...

Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě

  • State District Archive of Brno-country in Rajhrad
  • Czechia
  • Klášter 81
  • Rajhrad
  • Updated 5 years ago