Dokumente gefunden: 3

EHRI-BF-19400604_01.jpg
EHRI-BF-19410306_01.jpg
EHRI-BF-19411112_01.jpg